Competition Level
ระดับการแข่งขัน
ระดับการแข่งขัน แบ่งเป็น 3 ระดับ
  1. ประถมศึกษา
  2. มัธยมศึกษาตอนต้น
  3. มัธยมศึกษาตอนปลาย
Competition Conditions
เงื่อนไขในการส่งผลงานนวัตกรรม
  1. เอกสารรายงาน จำนวน 8-10 หน้า
  2. ภาพผลงานนวัตกรรม และภาพการดำเนินงาน
  3. กรณีผลงานนวัตกรรมได้รับการคัดเลือกเข้าสู่รอบถัดไป สิ่งที่ต้องส่งเพิ่มเติมมีดังนี้
    1. อินโฟกราฟิกขนาด A3 จำนวน 1 แผ่น
    2. คลิปการนำเสนอผลงาน
สามารถตรวจสอบเอกสารเพิ่มเติมจากช่องทางการดาวน์โหลด
Innovations
ประเภทของผลงานนวัตกรรม GPAS 5 Steps
Innovation for Society, Religion and Culture
ผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
Science and Technology Innovation
ผลงานนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
Innovation for Promoting Language Values and Communication
ผลงานนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมคุณค่า ทางภาษาและการสื่อสาร
Innovation for Promoting Health and Emotional State
ผลงานนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพ และภาวะทางอารมณ์
Art Innovation
ผลงานนวัตกรรมด้านศิลปะ
Home Economics and Commercialization Innovation
ผลงานนวัตกรรมทางการงานอาชีพ และต่อยอดเชิงพาณิชย์
Mathematics Project Innovation
ผลงานนวัตกรรมโครงงานคณิตศาสตร์
Reward
รางวัลสำหรับการประกวดผลงานนวัตกรรม
ผลการตัดสินและรางวัล
ผลการตัดสิน
รางวัล
รางวัลชนะเลิศ
โล่รางวัล เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ และเงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
โล่รางวัล เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ และเงินรางวัล จำนวน 15,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
โล่รางวัล เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ และเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท
รางวัลชมเชย (2 รางวัล)
โล่รางวัล เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ และเงินรางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
หมายเหตุ :
โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้ารอบในงานนิทรรศการประกาศผลรางวัลให้แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมงานเป็นรายโรงเรียนจะได้รับเกียรติบัตร
Appointment
กำหนดการประกวดผลงานนวัตกรรม
วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม
20 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป
การประชาสัมพันธ์และประกาศเชิญชวนเข้าร่วมการประกวดผลงานนวัตกรรม GPAS 5 Steps สำหรับเยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลงผ่านสื่อมวลชนและช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ร่วมกับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เป็นเจ้าภาพร่วม
1 กรกฎาคม-30 กันยายน 2566
นักเรียนและครูผู้สอนที่จะส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมประกวด ส่งใบสมัครพร้อมกรอกข้อมูล ตามแบบฟอร์มผ่านระบบออนไลน์
1 สิงหาคม-15 ตุลาคม 2566
นักเรียนและครูผู้สอนส่งผลงานนวัตกรรม และเอกสารต่างๆ ตามเงื่อนไขการประกวดผ่านระบบออนไลน์ (รอบที่ 1) ประกอบด้วย เอกสารประกอบ และภาพผลงานนวัตกรรม
16 – 23 ตุลาคม 2566
คณะกรรมการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมที่ผ่านเข้ารอบ (รอบที่ 1)
24 – 31 ตุลาคม 2566
คณะกรรมการรวบรวมรายชื่อ ผลงานที่ผ่านการคัดเลือก (รอบที่ 1)
1 พฤศจิกายน 2566
ประกาศผลการตัดสินผลงานนวัตกรรม (รอบที่ 1) จำนวน 105 ผลงาน ผ่านระบบออนไลน์ เช่น หน้าเพจเฟซบุ๊ค เว็บไซต์ประกวด และเว็บไซต์ พว.
1 – 12 พฤศจิกายน 2566
นักเรียนและครูผู้สอนส่งผลงานนวัตกรรม และเอกสารต่างๆ ตามเงื่อนไขการประกวดผ่านระบบออนไลน์ (รอบที่ 2) ประกอบด้วย อินโฟกราฟิก (ขนาด A3) และคลิปเสนอผลงาน ความยาวไม่เกิน 3 นาที
13 – 18 พฤศจิกายน 2566
กรรมการคัดเลือกผลงานนวัตกรรม (รอบที่ 2)
21 พฤศจิกายน 2566
ประกาศผลการตัดสินผลงานนวัตกรรม (รอบที่ 2) ผ่านระบบออนไลน์ โดยแยกรางวัล ดังนี้ 1. ประกาศ 42 รางวัล เป็นประเภทรางวัลชมเชยทั้งหมด เพื่อส่งตัวแทนเข้าร่วม และรับโล่รางวัล เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ พร้อมเงินรางวัลในวันนิทรรศการ โดย ศูนย์อำนวยการฯ เป็นผู้จัดเตรียมบอร์ดจำนวน 42 ผลงาน (ตัวแทนเดินทางมารับโล่รางวัล และมีผลงานแสดงติดบอร์ดโชว์ทั้งหมด 42 บอร์ด) 2. ประกาศ 63 รางวัล โดยไม่แยกผลรางวัล เพื่อเตรียมตัวสำหรับการจัดแสดงในวันนิทรรศการ
8 ธันวาคม 2566
แต่ละผลงาน 63 รางวัล เข้าจัดเตรียมสถานที่ เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป
9 ธันวาคม 2566
จัดงานประกาศผล มอบรางวัล แสดงผลงานนวัตกรรม กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ผลงานนวัตกรรมในลักษณะการจัดแสดงนิทรรศการ ร่วมกับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เป็นเจ้าภาพร่วม
Contact us
ช่องทางการติดต่อ
0 2243 8000
ต่อ 5141, 5161, 6142 และ 6143